صفحه اصلی
loading...
 
 
 

تقسیم کار

نزدیک عید بود و موقع خانه تکانی.ابراهیم به هرکس کاری می داد.همه باید کمک می کردند ، اینطوری فشار هم به یه نفر نمی اومد و مادرهم خیلی خوشحال  بودخانه که تمیز شد رفتند سراغ کوچه،بچه های کوچه را جمع کرد،هرکدام قسمتی را باید جارو می زدند.این تقسیم کار و نظم در همه ی کارهایش رعایت می شد.کارهای سخت را هم خودش اانجام می داد.

شهید ابراهیم جعفرزاده

« مطلب قبلیمطلب بعدی »