صفحه اصلی
loading...
 
 
 

استاد شهید نیکبخت

یکشنبه 21 مهر 1392
استاد شهید ولی اله نیکبخت خدا از انسانهای آگاه و علمای متعهد پیمان گرفته که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم ساکت ننشینند