صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای طلبه

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۳-۰۲-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۰۳-۱۵
فاو – والفجر8
شهید سرایدار / مهدی
نام پدر: محمد على
۱۳۴۲-۰۲-۰۵
اصفهان
۱۳۶۲-۰۸-۰۶
مریوان - والفجر 4
شهید سلطانی / عباس
نام پدر: جانعلی
۱۳۴۳-۵-۱
روستای ابوزید
۱۳۶۱-۴-۲۳
عین خوش
شهید سلطانی / علیرضا
نام پدر: نورمحمد
۱۳۴۴-۰۶-۰۳
نجف آباد
۱۳۶۰-۶-۲۴
مهاباد
شهید سلمان / عبداله
نام پدر: رمضانعلى
۱۳۴۶-۱۲-۳
چاه ملک خور و بیابانک
۱۳۶۴-۱۱-۲۵
فاو – عملیات والفجر 8
۱۳۴۸-۵-۲۰
خور
۱۳۶۵-۵-۶
جزيره مجنون
۱۳۴۲-۰۵-۲۴
اصفهان
۱۳۶۰-۰۷-۰۴
دارخوین
شهید سلیمانی / احمد
نام پدر: صفرعلى
۱۳۴۲-۰۱-۰۳
روستاى بلمیر – فریدن
۱۳۶۵-۱۲-۲۲
منظقه عملیاتى فاو
شهید سلیمانی / حسن
نام پدر: عیسى
۱۳۳۹-۰۳-۰۲
کاشان
۱۳۵۹-۷-۹
ایلام
۱۳۴۰-۰۹-۱۵
اصفهان
۱۳۶۲-۰۸-۳۰
مریوان - والفجر 4
شهید سلیمانی / رضا
نام پدر: غلامعلی
۱۳۴۴-۱-۱
دیزیچه مبارکه
۱۳۶۲-۸-۱۵
جزیره مجنون
شهید سلیمانی / منصور
نام پدر: علیرضا
۱۳۴۷-۶-۱۵
براآن شمالى- روستاى تیمیارت
۱۳۶۵-۱۰-۲۴
شلمچه - کربلاى 5
شهید سمیعیانی / اصغر
نام پدر: محمدعلى
۱۳۴۳-۰۱-۰۱
خوانسار
۱۳۶۰-۱۲-۰۱
تنگه چزابه
۱۳۴۳-۱-۱
خوانسار
۱۳۶۱-۲-۱۵
خونین شهر – بیت المقدس
شهید سیفی / محمدحسن
نام پدر: محمد على
۱۳۴۴-۰۶-۳۱
گلپایگان
۱۳۶۵-۰۲-۰۲
جزیره مجنون - بدر
۱۳۴۳-۰۲-۲۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۱-۰۲
عین خوش-فتح المبین
شهید شاه نظری / مجتبی
نام پدر: غلامحسین
۱۳۴۶-۰۹-۳۰
یزدانشهر
۱۳۶۵-۱۰-۴
ام الرصاص-کربلای4
۱۳۴۳-۱۲-۲۹
چادگان
۱۳۶۱-۱-۱
شوش
۱۳۴۲-۸-۱۷
گلپايگان
۱۳۶۱-۱-۱
دشت عباس
شهید شایسته / ناصر
نام پدر: محمد رضا
۱۳۴۲-۸-۱۷
گلپايگان
۱۳۶۱-۴-۲۲
شلمچه
۱۳۴۹-۰۶-۱۵
کاشان
۱۳۶۵-۱۰-۴
شلمچه - کربلای 4
شهید شریعتی / سید مهدی
نام پدر: سیدحسین
۱۳۳۷-۶-۲۶
نجف آباد
۱۳۶۱-۴-۲۳
شرق بصره-رمضان
شهید شریفی / قدرت اله
نام پدر: اسماعیل
۱۳۴۵-۱-۱
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۷
جزیره مجنون- خیبر
۱۳۳۶-۱-۱۰
رهنان اصفهان
۱۳۵۶-۱۰-۱۹
قم - صفائیه
شهید شعرباف / مصطفی
نام پدر: غلام عباس
۱۳۴۸-۲-۴
دستگرد قداده خمينى شهر
۱۳۶۵-۱۱-۱
شلمچه – كربلاى 5