صفحه اصلی
loading...
 
 
 

سرداران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۷-۶-۸
اصفهان
۱۳۶۱-۲-۹
خرمشهر - بیت المقدس
شهید اسدی / محمد
نام پدر: محمود
۱۳۴۱-۰۵-۰۹
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۱۱
طلائیه – عملیات خیبر
۱۳۴۱-۰۶-۳۰
۱۳۶۵-۱۱-۱۵
شلمچه – عملیات کربلاى 5
شهید اسفنانی / بهرام
نام پدر: حسینقلی
۱۳۴۲-۱۱-۱۳
فریدونشهر
۱۳۶۳-۱۰-۳۰
جزیره مجنون - خیبر
۱۳۳۷-۱۲-۱۵
رهنان
۱۳۶۲-۱۲-۰۴
پاسگاه زید
۱۳۳۵-۶-۳۰
اصفهان
۱۳۶۶-۸-۱۸
فاو
۱۳۴۱-۰۵-۱۴
رهنان اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۱
شلمچه - کربلاى 5
شهید افشار / جلال
نام پدر: محمد
۱۳۳۵-۰۷-۰۶
اصفهان
۱۳۶۱-۴-۲۳
شلمچه-عملیلت رمضان
۱۳۴۱-۱۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۳-۰۴-۰۵
مریوان
۱۳۳۶-۰۱-۰۳
مبارکه
۱۳۶۰-۰۷-۰۲
میرجاوه
شهید الشریف / محسن
نام پدر: هادی
۱۳۳۶-۰۱-۱۰
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۲۹
پاسگاه زید - خیبر
۱۳۴۱-۰۲-۱۳
کاشان
۱۳۶۵- ۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
۱۳۴۱-۰۲-۱۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۰۹
عین خوش - محرم
شهید امامی / حسین
نام پدر: قباد
۱۳۳۵-۱۲-۲۹
آبادان
۱۳۶۳-۱۲-۲۰
جزیره مجنون - بدر
۱۳۳۲-۰۴-۱۴
علویجه
۱۳۶۶-۰۹-۲۴
کارخانه هفت تیر اصفهان
شهید انتشاری / اکبر
نام پدر: حسنعلی
۱۳۴۰-۰۱-۰۱
نجف آباد
۱۳۶۳-۱۲-۲۳
جزیره مجنون
۱۳۳۷-۰۵-۰۷
اصفهان
۱۳۶۳-۰۱-۱۵
جزیره مجنون - خیبر
۱۳۳۶-۱۰-۲۷
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۱-۱۱
محور دزفول - شوش
شهید بابائی / امیرحمزه
نام پدر: عزیزاله
۱۳۴۱-۰۸-۰۱
مبارکه
۱۳۶۲-۱۲-۲۳
جزیره مجنون
شهید باقری پزوه / علی
نام پدر: علی اکبر
۱۳۴۲-۰۵-۱۸
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
کربلای 4
۱۳۳۳-۲-۱۴
رهنان اصفهان
۱۳۶۵-۱۲-۲۰
شلمچه
شهید بدیهیان / حسین
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۰-۰۴-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۲-۱۲
شلمچه - کربلای5
شهید برهانی / حسین
نام پدر: میرزا
۱۳۴۱-۵-۲
اصفهان
۱۳۶۲-۴-۳۰
حاج عمران
۱۳۴۶-۰۶-۲۷
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۰۲
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۰-۰۱-۰۳
برخوار
۱۳۶۸-۰۴-۲۶
کارون