صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای دانشجو

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید بدیهیان / حسین
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۰-۰۴-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۲-۱۲
شلمچه - کربلای5
۱۳۳۵-۱-۱۵
اصفهان
۱۳۵۹-۱۰-۱۱
کرخه نور
۱۳۴۰-۰۳-۰۳
اصفهان
۱۳۶۰-۰۹-۰۹
محور بستان - طریق القدس
شهید بهارلو / محسن
نام پدر: ابوطالب
۱۳۴۸-۱-۷
چادگان
۱۳۶۷-۳-۲۲
عملیات بیت المقدس 7 / شلمچه
۱۳۴۶-۰۹-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۲۱
شلمچه
شهید پزشکی / سعید
نام پدر: حسینعلی
۱۳۵۱-۰۶-۰۹
نجف آباد
۱۳۷۶-۰۳-۱۳
نجف آباد
۱۳۳۷-۰۱-۰۱
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۵-۰۶
پاسگاه زید - رمضان
۱۳۴۰-۰۶-۰۱
گلپایگان
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شرق بصره - رمضان
شهید پهلوان / حسن
نام پدر: محمد
۱۳۴۰-۰۵-۱۰
میمه
۱۳۶۱-۰۲-۱۵
خرمشهر - بیت المقدس
شهید توازهی / حسنعلی
نام پدر: علی اکبر
۱۳۳۴-۰۱-۰۱
فریدون شهر
۱۳۶۰-۰۶-۰۷
فریدون شهر
۱۳۴۶-۰۲-۰۸
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
شلمچه - کربلای 5
شهید توفیقی / سید محسن
نام پدر: سید مسلم
۱۳۴۶-۱۱-۲۸
کاشان
۱۳۶۵-۱۰-۰۵
ام الرصاص - کربلای 4
۱۳۳۵-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۲-۲۲
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۰-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۰۷-۳۰
تپه هاى سنگ معدن- والفجر 4
۱۳۴۵-۱۲-۱۰
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
شلمچه
۱۳۴۲-۹-۷
شهرضا
۱۳۶۴-۱۱-۲۵
فاو - والفجر 8
۱۳۳۸-۲-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۴-۱۱-۲۱
فاو
۱۳۳۸-۰۸-۲۱
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۷
شلمچه – رمضان
۱۳۳۶-۰۶-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۲-۲۱
فاو - کربلای 4
شهید حسنی / سید رسول
نام پدر: سید محمد رضا
۱۳۳۶-۰۸-۳۰
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۷-۲۷
بانه ارتفاعات کنگرک
شهید حسینی / سید اسماعیل
نام پدر: سید احمد
۱۳۴۴-۰۵-۱۶
شهرضا
۱۳۶۷-۰۵-۰۳
مرصاد
۱۳۳۷-۰۹-۰۸
گلپایگان
۱۳۶۰-۰۳-۰۳
شوش
۱۳۳۴-۱۱-۲۷
اصفهان
۱۳۵۹-۰۷-۱۰
سرپل ذهاب
۱۳۳۷-۱۰-۲۲
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۱۰
ام الرصاص - کربلای 4
۱۳۴۶-۰۱-۱۹
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۱۱
شلمچه - کربلای5