صفحه اصلی
loading...
 
 
 

انقلاب اسلامی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۱-۷-۷
اصفهان
۱۳۵۷-۱۱-۲۱
اصابت گلوله ماموران شاه
شهید زارعی / حسن
نام پدر: یدالله
۱۳۳۹-۰۱-۰۶
اصفهان
۱۳۵۷-۵-۱۹
منزل آیت الله خادمی
شهید زلالی / رضا
نام پدر: حسین
۱۳۴۰-۶-۱۴
اصفهان
۱۳۵۶-۹-۲۱
حمله مزدوران شاه
۱۳۳۰-۵-۱
اصفهان
۱۳۵۶-۵-۶
زندان های ساواک
شهید شریف واقفی / سید مجید
نام پدر: سید حبیب ا..
۱۳۳۷-۶-۱
اصفهان
۱۳۵۴-۲-۱۶
درگیری با مزدوران شاه
۱۳۳۶-۱-۱۰
رهنان اصفهان
۱۳۵۶-۱۰-۱۹
قم - صفائیه
۱۳۳۶-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۵۷-۱۰-۱
توسط ساواک خیابان عبدالرزاق
شهید شمسی / حسین
نام پدر: فرمانعلى
۱۳۲۶-۰۷-۰۹
روستای خیرن فریدن
۱۳۵۷-۱۰-۲۶
جاده قم و کاشان
شهید شیرازی / حسن
نام پدر: قنبرعلی
۱۳۳۹--
اصفهان
۱۳۵۷-۵-۱۸
مسجد نو شیراز
۱۳۴۳-۰۰-۰۰
اصفهان
۱۳۵۷-۱۰-۳۰
اصفهان
شهید صمدیه لباف / مرتضی
نام پدر: محمدعلی
۱۳۳۰-۸-۵
اصفهان
۱۳۵۴-۱۱-۶
زیر شکنجه
۱۳۳۹-۳-۹
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۹
به دست ساواک
۱۳۴۰-۱۰-۲۲
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۰
اصابت گلوله در تظاهرات عاشورا
شهید عباسی / کاوه
نام پدر: موسی
۱۳۳۶-۳-۱
آبادان
۱۳۹۲-۵-۳۰
شهید عشاقی / محمدرضا
نام پدر: غلامعلی
۱۳۴۱-۰۶-۱۰
اصفهان
۱۳۵۷-۰۷-۰۴
میدان قیام اصفهان
شهید عمرو / مهدی
نام پدر: رضا
۱۳۳۸-۹-۱۰
اصفهان
۱۳۵۷-۰۹-۲۲
تکیه گلزار اصفهان مقابل پاسگاه انتظامی تخت فولاد
شهید فخفوری / اکبر
نام پدر: حسین
۱۳۳۰-۰۴-۱۵
اصفهان
۱۳۵۷-۱۱-۲۲
در جریان تسخیر ایستگاه رادیو
۱۳۴۰-۲-۴
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۱
اصابت گلوله در خیابان حکیم نظامی
۱۳۳۳-۹-۱
کوشک
۱۳۵۷-۹-۲۱
چهارسوق اصفهان
۱۳۳۷-۸-۱۵
اصفهان
۱۳۵۷-۵-۲۸
۱۳۴۲-۱۲-۱۷
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۱
درگیری با ماموران کلانتری حسین آباد
شهید قیومیان / مهدی
نام پدر: کرمعلی
۱۲۹۳-۰۵-۰۲
اصفهان
۱۳۵۷-۵-۲۰
شهید کروندی / ناصر
نام پدر: رمضان
۱۳۴۴-۶-۱۱
رهنان اصفهان
۱۳۵۷-۹-۹
رهنان
شهید محمدی اروجه / حسین
نام پدر: علی محمد
۱۳۳۴-۱-۲
نایین (روستای اروجه)
۱۳۵۷-۹-۲۱
سه راهی کهندژ اصفهان
شهید مرادی / ابراهیم
نام پدر: علیداد
۱۳۳۴-۰۷-۲۳
اصفهان
۱۳۵۷-۱۲-۲۱
پائین کشیدن مجسمه شاه در تهران