صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای بسیجی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۶-۰۳-۱۷
اصفهان
۱۳۶۲-۰۵-۱۰
تنگه حاج عمران - والفجر 2
۱۳۴۲-۰۰-۰۰
شهرضا
۱۳۶۱-۰۴-۲۱
رمضان
شهید ثانوی / رضا
نام پدر: نصرالله
۱۳۴۳-۰۱-۰۱
کاشان
۱۳۶۵-۱۱-۰۷
آبادان
شهید جاری / غلامعلی
نام پدر: محمود
۱۳۴۰-۰۵-۰۸
اصغرآباد خمینی شهر
۱۳۶۲-۱۲-۱۳
طلاییه - عملیات خیبر
۱۳۴۴-۰۱-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۵-۲۳
خرمشهر - رمضان
شهید جعفری / مرتضی
نام پدر: حسین
۱۳۴۳-۰۱-۳۰
میمه
۱۳۶۲-۰۸-۰۲
عملیات والفجر ۴
۱۳۳۸-۱۲-۲۰
اصفهان
۱۳۵۹-۷-۲۰
منطقه فکه
۱۳۴۳-۰۴-۱۶
هرستان خمینی شهر
۱۳۶۰-۱۱-۲۰
۱۳۴۴-۰۷-۱۰
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۰۴
جزیره مجنون - خیبر
۱۳۲-۰۲-۰۳
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۶-۰۹-۲۴
اصفهان در کارخانه
۱۳۴۸-۰۷-۰۳
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۶-۰۹-۱۶
فاو - والفجر 8
۱۳۴۳-۱۰-۰۷
اصفهان-قهدریجان
۱۳۶۱-۴-۲۹
شلمچه
۱۳۴۴-۰۱-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
شهید چراغی / روح اله
نام پدر: قدمعلی
۱۳۳۸-۰۱-۲۳
بادرود
۱۳۶۱-۰۵-۰۸
کوشک - رمضان
شهید حاج هاشمی / نبی اله
نام پدر: نعمت اله
۱۳۴۳-۰۸-۰۳
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۱-۰۸-۱۰
۱۳۴۳-۰۳-۰۵
۱۳۶۰-۰۹-۰۸
طریق القدس
۱۳۳۱-۰۴-۰۵
کاشان(مشکات)
۱۳۹۰-۰۱-۰۶
مجروحیت 1360 منطقه بازی دراز
شهید حسینی / سید تقی
نام پدر: سید مرتضی
۱۳۳۶-۰۸-۲۵
خورزوق
۱۳۸۶-۴-۱۷
اصفهان
شهید حسینی / سید عبداله
نام پدر: سید ابوتراب
۱۳۲۸-۰۷-۱۲
بروجن
۱۳۶۴-۰۴-۱۲
اورامانات کردستان
۱۳۴۴-۰۴-۱۷
محسن اباد
۱۳۶۲-۱۱-۰۲
شلمچه - کربلای5
شهید حقانی / سید محمود
نام پدر: سید محمد
۱۳۴۷-۰۲-۱۱
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
شرق دجله - بدر
شهید حکمت پور / مصطفی
نام پدر: محمد علی
۱۳۳۹-۰۸-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۱-۲
منطقه عین خوش
شهید حیدرپور / مرتضی
نام پدر: ابراهیم
۱۳۴۴-۰۱-۱۲
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۴-۱۱-۲۱
والفجر 8
۱۳۴۳-۰۱-۰۳
۱۳۶۱-۰۲-۰۷
شهید خاله ای / روح اله
نام پدر: علیرضا
۱۳۴۲-۰۲-۰۲
بادرود
۱۳۶۲-۰۵-۲۰
والفجر2