صفحه اصلی
loading...
 
 
 

انقلاب اسلامی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۳-۰۳-۲۰
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۷
چهارراه وفایی
شهید مطیعی / احمد
نام پدر: عباس
۱۳۴۵-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۱
تظاهرات اصفهان
شهید مکارمی / منوچهر
نام پدر: یدالله
۱۳۳۶-۰۲-۰۷
اصفهان
۱۳۵۷-۰۵-۲۸
۱۳۱۹-۱۲-۰۱
اصفهان
۱۳۵۷-۰۹-۲۱
۱۳۳۲-۱۰-۲۳
اصفهان
۱۳۵۷-۵-۲۸
تظاهرات منزل آیت الله خادمی
۱۳۳۰-۳-۱
اصفهان
۱۳۵۷-۱۰-۹
راه پیمایی خیابان مرداویج
۱۳۳۰-۲-۱۰
اصفهان
۱۳۴۲-۴-۲
اصفهان
شهید مومنی / احمد
نام پدر: مرتضی
۱۳۳۲-۰۸-۰۷
اصفهان
۱۳۵۷-۱۲-۲۴
چهارراه وفایی
۱۳۳۷-۳-۱۹
اصفهان
۱۳۵۷-۸-۳
تظاهرات خیایان ابن سینا
۱۳۴۲-۰۵-۰۱
اصفهان
۱۳۵۷-۰۸-۱۱
حسین اباد
شهید میرلوحی / سید اصغر
نام پدر: سید محمود
۱۳۳۴-۱۰-۲۶
دهنو اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۳
نورباران
۱۳۳۸-۶-۱۶
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۲
اصفهان
۱۳۲۱-۰۳-۱۲
سمیرم
۱۳۵۷-۰۹-۰۹
سمیرم
۱۳۳۶-۰۷-۰۱
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۱
تظاهرات خیابان مسجدسید
۱۳۴۰-۰۵-۲۷
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۵
اصفهان
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
آبادان
۱۳۵۷-۰۵-۲۸
شهید واعظی / مرتضی
نام پدر: صادق
۰۰-۰۰-۰۰
اصفهان
۰۰-۰۰-۰۰
تبریز
شهید واعظی دهنوی / طیبه
نام پدر: محمد صادق
۱۳۳۷-۴-۲۴
اصفهان
۱۳۵۶-۵-۶
به دست ساواک در زندان
۱۳۳۳-۰۰-۰۰
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۲
۱۳۱۶-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۵۷-۰۸-۰۳
تظاهرات چهارراه شکرشکن