صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای مهندسی

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید نیلچیان / علی
نام پدر: هادی
۱۳۲۷-۰۲-۱۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۱-۰۲
خوزستان عین خوش
شهید هاشمی فشارکی / سید ساعد
نام پدر: سید اسماعیل
۱۳۴۰-۴-۲۰
اصفهان
۱۳۶۱-۷-۱۰
سومار عملیات مسلم بن عقیل
۱۳۳۶-۰۱-۰۲
اصفهان
۱۳۶۰-۳-۳
سنندج
۱۳۴۴-۱۰-۲۲
اصفهان
۱۳۶۷-۰۴-۳۱
ام الرصاص
۱۳۳۳-۰۲-۰۴
خمینی شهر
۱۳۶۰-۰۴-۰۸
کردستان