صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای بسیجی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۵۰-۰۱-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۷-۰۱-۲۸
فاو
۱۳۴۵-۰۵-۰۵
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۴-۱۲-۱۲
فاو
۱۳۵۰-۱-۱
استهبان
۱۳۶۶-۷-۲۱
شلمچه
۱۳۴۴-۱۱-۰۹
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۰۷
شلمچه - کربلاى 5
شهید عابدینی / حسینعلی
نام پدر: محمدرضا
۱۳۴۸-۰۱-۰۸
اصفهان
۱۳۶۵-۰۳-۰۹
فاو - والفجر مقدماتی
شهید عابدینی / محمود
نام پدر: بمانعلی
۱۳۴۴-۰۱-۰۵
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۱۰
جزیره مجنون - خیبر
شهید عباس پور / محمد
نام پدر: اسماعیل
۱۳۳۸-۰۳-۰۷
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۲-۱۲-۰۸
خیبر
۱۳۳۹-۰۸-۱۰
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۳-۱۲-۲۶
بدر
۱۳۵۹-۱۰-۰۳
میناب
۱۳۸۶-۰۲-۰۸
چهابهار
۱۳۴۲-۰۳-۱۷
حبیب آباد
۱۳۶۱-۰۲-۲۰
شلمچه - کربلای5
۱۳۳۹-۱۰-۲۰
مصطفویه
۱۳۶۱-۰۸-۰۴
آذربایجان غربی - پیرانشهر
۱۳۴۷-۰۴-۰۵
سین برخوار
۱۳۶۳-۱۲-۲۰
هورالعظیم - بدر
۱۳۴۵-۰۱-۳۰
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شلمچه – رمضان
شهید غفوری / غلامرضا
نام پدر: رحمت اله
۱۳۴۸-۱۰-۰۲
ابوزید آباد
۱۳۶۵-۰۱-۰۱
کربلای 4
شهید فاطمی / سید مجتبی
نام پدر: سید حسین
۱۳۴۷-۰۷-۱۸
شهرضا
۱۳۶۵-۱۱-۱۰
کربلای 5
شهید فتحی کلیسانی / رحمت اله
نام پدر: محمدابراهیم
۱۳۴۳-۰۵-۰۱
کلیسان پیربکران
۱۳۶۱-۰۲-۲۰
شلمچه
شهید فریدی سینی / مصطفی
نام پدر: عبدالمجید
۱۳۴۲-۰۲-۰۱
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
شهید فشارکی / محسن
نام پدر: بمانعلی
۱۳۴۳-۰۷-۱۳
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۱۰
جزیره مجنون
۱۳۰۷-۰۳-۰۳
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
۱۳۴۲-۰۶-۰۱
بادرود
۱۳۶۱-۰۲-۲۰
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۱-۰۰-۰۰
اصفهان
۱۳۶۱-۱۰-۱۷
اصفهان
۱۳۲۹-۱۲-۰۱
بیستجان لنجان
۱۳۶۱-۰۲-۱۰
خرمشهر
۱۳۲۵-۱۱-۰۵
اصفهان
۱۳۵۹-۰۹-۰۱
دارخوین
۱۳۴۰-۰۶-۰۳
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۲-۰۸
دارخوئین - بیت المقدس
۱۳۴۳-۰۵-۰۱
سین برخوار
۱۳۶۲-۰۵-۲۴
پیرانشهر - والفجر2