صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای بسیجی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۷-۰۴-۳۰
سین برخوار
۱۳۶۵-۰۸-۱۳
فاو - والفجر 8
شهید قربانی / حمید
نام پدر: محمد
۱۳۴۹-۱۶-۱۷
اصفهان
۱۳۶۴-۰۵-۰۵
جزیره مجنون - خیبر
۱۳۴۶-۰۲-۲۰
اصفهان
۱۳۶۲-۰۵-۰۵
پیرانشهر - والفجر2
۱۳۴۱-۰۵-۰۹
سین برخوار
۱۳۶۱-۱۲-۰۲
دزفول - والفجر مقدماتی
شهید قربانی / فرهاد
نام پدر: قاسمعلی
۱۳۳۵-۰۲-۰۱
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شلمچه - رمضان
۱۳۴۳-۰۱-۰۲
سین برخوار
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
جزیره بلجانیه - کربلای 4
شهید قربانی / محمد
نام پدر: حسین
۱۳۳۷-۰۲-۲
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۱-۰۲
کرخه - فتح المبین
۱۳۴۸-۰۱-۰۲
سین برخوار
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
جزیره بلجانیه - کربلای 4
۱۳۴۳-۰۲-۰۲
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۲-۱۷
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۸-۰۴-۰۲
سین برخوار
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
۱۳۳۷-۰۵-۱۰
سین برخوار
۱۳۶۲-۱۲-۱۱
طلائیه - خیبر
۱۳۴۳-۰۵-۰۴
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
۱۳۴۸-۱۰-۰۲
سین برخوار
۱۳۶۴-۱۱-۲۶
فاو - والفجر 8
۱۳۴۵-۰۹-۳۰
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۴-۲۵
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۳-۰۶-۰۲
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۸-۱۵
عین خوش - محرم
۱۳۳۷-۰۴-۰۵
سین برخوار
۱۳۶۲-۱۲-۰۴
پاسگاه زید - خیبر
۱۳۴۰-۰۵-۰۱
سین برخوار
۱۳۶۴-۰۲-۲۶
جاده خندق - بدر
۱۳۴۲-۰۸-۰۱
سین برخوار
۱۳۶۵-۱۱-۰۳
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۴۷-۱۰-۲۵
سین برخوار
۱۳۶۵-۰۶-۱۱
خلیج فارس - کربلای3
۱۳۴۰-۰۶-۰۶
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۸-۱۶
عین خوش - محرم
۱۳۴۵-۰۴-۲۰
سین برخوار
۱۳۶۴-۱۲-۱۲
فاو - والفجر 8
۱۳۴۶-۰۴-۲۰
سین برخوار
۱۳۶۲-۱۲-۱۰
طلائیه - خیبر
۱۳۴۶-۰۴-۲۰
سین برخوار
۱۳۶۵-۱۱-۲۹
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
سین برخوار
۱۳۶۶-۰۲-۱۶
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۶-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۷
فاو - والفجر 8