صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای بسیجی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۶-۰۱-۱۵
اصفهان
۱۳۶۲-۰۸-۰۳
پنجوین عراق - والفجر4
۱۳۴۵-۰۳-۰۳
سین برخوار
۱۳۶۵-۰۸-۱۳
مریوان - والفجرمقدماتی
۱۳۴۰-۰۱-۰۱
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شلمچه - رمضان
۱۳۴۶-۱۰-۱۸
سین برخوار
۱۳۶۲-۱۲-۱۰
طلائیه - خیبر
۱۳۴۶-۰۱-۰۹
سین برخوار
۱۳۶۴-۱۱-۲۹
فاو - والفجر 8
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شلمچه - کربلای5
شهید قصابی / حسین
نام پدر: علی اصغر
۱۳۴۲-۰۸-۰۱
سین برخوار
۱۳۶۱-۰۸-۲۰
عین خوش - محرم
شهید قصابی / محمد
نام پدر: عباس
۱۳۴۹-۰۱-۰۴
سین برخوار
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
جزیره بلجانیه - کربلای 4
۱۳۴۳-۰۶-۰۷
اصفهان
۱۳۶۷-۰۵-۰۵
اسلام آباد غرب - مرصاد
شهید قصابی / ناصر
نام پدر: احمد
۱۳۴۴-۰۳-۳۰
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۵-۰۷
رمضان
۱۳۴۸-۰۹-۰۲
سین برخوار
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
۱۳۴۱-۰۶-۰۵
اصفهان
۱۳۶۰-۰۷-۰۵
دارخوئین
شهید قضاوی / حسن
نام پدر: رضا
۱۳۴۱-۰۱-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
شهید کاشی پز / حسن
نام پدر: احمد
۱۳۴۵-۰۲-۱۰
برخوار
۱۳۶۴-۰۱-۳۰
ام الرصاص عراق
۱۳۳۸-۰۳-۰۵
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
محرم
شهید کاظمی / محمد
نام پدر: امراله
۱۳۴۳-۰۳-۰۴
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۵-۰۳-۰۴
فاو
۱۳۴۴-۰۲-۰۲
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۴-۱۱-۲۵
اروند رود
۱۳۴۱-۱۱-۱۴
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۲-۰۱-۰۷
۱۳۴۱-۰۶-۳۱
اصفهان
۱۳۶۰-۰۶-۱۰
کرخه نور
شهید کبیری / علی
نام پدر: یداله
۱۳۴۰-۰۷-۱۶
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۴-۰۴-۲۴
اشنویه - قادر
۱۳۴۰-۰۲-۰۲
حبیب آباد
۱۳۶۰-۰۷-۰۵
۱۳۴۴-۱۱-۰۱
حبیب آباد
۱۳۶۷-۰۱-۲۳
بیت المقدس5
۱۳۴۴-۰۹-۰۴
حبیب آباد
۱۳۶۵-۱۰-۳۰
شلمچه - کربلای5
۱۳۵۰-۰۶-۰۱
حبیب آباد
۱۳۶۷-۰۵-۰۴
شلمچه - کربلای5
شهید کشتکار / اکبر
نام پدر: حسین
۱۳۴۲-۰۶-۰۲
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۶-۰۳-۱۹
ابادان