صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای بسیجی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۵-۰۳-۱۲
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
موسیان
۱۳۴۶-۰۱-۱۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
کربلای 4
شهید گازری / حسن
نام پدر: عباس
۱۳۴۶-۰۱-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۶
ام الرصاص - کربلای 4
شهید گرجی / احمد
نام پدر: عباس
۱۳۴۴-۰۱-۱۰
رحمت آباد خوانسار
۱۳۶۱-۰۲-۱۶
خرمشهر
شهید گلی / مصطفی
نام پدر: محمد
۱۳۴۴-۰۷-۱۰
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۲-۰۷-۲۷
بانه – والفجر 4
۱۳۴۶-۰۵-۱۸
دلیگان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
محرم
شهید ماستی / اصغر
نام پدر: یداله
۱۳۴۳-۰۷-۰۴
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۰
بیت المقدس
شهید ماستی / حسینعلی
نام پدر: بمانعلی
۱۳۴۵-۱۱-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شلمچه – رمضان
۱۳۴۳-۰۱-۰۱
حبیب آباد
۱۳۶۱-۰۱-۰۲
محرم
۱۳۴۷-۰۶-۲۰
حبیب آباد
۱۳۶۵-۰۴-۳۱
فاو - والفجر 8
۱۳۴۳-۰۱-۰۱
حبیب آباد
۱۳۶۱-۰۴-۳۰
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۲-۱۰-۱۱
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۵-۰۸-۰۱
خوراسگاه اصفهان
۱۳۶۱-۰۵-۱۵
چزابه
۱۳۴۸-۰۲-۲۰
حبیب آباد
۱۳۶۶-۱۲-۲۵
والفجر10
شهید محمدی / حیدر
نام پدر: کریم
۱۳۴۴-۱۰-۰۱
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۱-۱۱-۲۰
عراق
۱۳۴۱-۰۱-۰۹
روستای بداغ آباد
۱۳۶۵-۱۰-۳۰
فاو - کربلای5
۱۳۳۹-۱۲-۵
فلاورجان
۱۳۶۱-۲-۱۲
غرب کارون - بیت المقدس
۱۳۴۳-۱-۱
دهنو اصفهان
۱۳۶۳-۱۲-۲۴
مجنون - عملیات بدر
۱۳۴۵-۰۱-۰۵
روستای فشارک
۱۳۶۲-۰۵-۰۱
منطقه عمومی حاج عمران -والفجر 2
شهید مدنی / سیداسماعیل
نام پدر: سیدتاج الدین
۱۳۳۹-۱۰-۰۷
شهرضا
۱۳۶۱-۰۱-۰۷
فتح المبین
۱۳۴۴-۰۶-۰۱
هونجان - شهرضا
۱۳۶۵-۱۲-۰۹
شلمچه - کربلای 5
۱۳۴۱-۰۴-۱۴
کربکند برخوار
۱۳۶۲-۰۱-۲۲
والفجر1
۱۳۴۷-۰۳-۱۹
کربکند برخوار
۱۳۶۵-۰۱-۰۳
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۲-۰۶-۰۱
کربکند برخوار
۱۳۶۵-۰۲-۲۹
فاو - والفجر 8
شهید مکارم / امان اله
نام پدر: عبدالجواد
۱۳۳۲-۰۵-۰۲
هونجان - شهرضا
۱۳۶۰-۰۳-۲۱
دارخوئین - فرمانده کل قوا