صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای کارگر

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید اسحاقیان / رضا
نام پدر: عبدالحسین
۱۳۴۴-۰۷-۱۲
درچه - اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۲۰
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۲-۰۸-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۹
عین خوش
۱۳۵۰-۰۶-۲۸
درچه - اصفهان
۱۳۶۹-۱۱-۲۶
کویر سیاه کوه نائین
۱۳۴۳-۱۲-۱۵
میمه
۱۳۶۰-۰۹-۰۹
بستان - طریق القدس
شهید اعرفی / محمد
نام پدر: شکرالله
۱۳۴۵-۱۱-۱۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۰۷
شلمچه - کربلای5
شهید باغستانی / اکبر
نام پدر: نعمت اله
۱۳۴۵-۰۴-۰۳
هونجان - شهرضا
۱۳۶۵-۱۲-۰۷
شلمچه - کربلای5
شهید جعفری / حسین
نام پدر: وهاب
۱۳۳۰-۳-۲
دستجرد
۱۳۶۱-۸-۱۱
عین خوش
شهید جوهری / عبداله
نام پدر: حسینقلی
۱۳۵۱-۰۳-۰۱
هونجان - شهرضا
۱۳۶۷-۰۵-۲۰
فاو عراق
۱۳۰۷-۰۳-۲۷
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
۱۳۴۶-۰۲-۱۴
خوراسگان اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۶
شلمچه - کربلاى 5
۱۳۴۵-۱۲-۰۵
شهرضا
۱۳۶۱-۰۸-۱۲
عین خوش - محرم
--
--
۱۳۴۲-۰۰-۰۰
خوانسار
۱۳۶۱-۰۲-۲۰
م الرصاص عراق
۱۳۴۵-۰۳-۱۵
اصفهان
۱۳۶۵-۱۲-۲۷
شلمچه - کربلای5
شهید صادقی / لطفعلی
نام پدر: حاچ بابا
۱۳۴۶-۰۴-۰۵
شاهدان
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شلمچه – رمضان
۱۳۴۶-۱-۳
دستجرد برخوار
۱۳۶۱-۸-۱۱
عین خوش - عملیات محرم
شهید صالحی / ابراهیم
نام پدر: اسدالله
۱۳۴۴-۱۰-۱۵
مبارکه
۱۳۶۱-۰۳-۱۷
شلمچه
۱۳۳۹-۱۰-۰۱
هونجان - شهرضا
۱۳۶۳-۰۴-۲۷
سنندج
۱۳۳۳-۰۲-۰۵
شهرضا
۱۳۶۲-۱۲-۰۴
دژ
شهید ظهرابی / بیژن
نام پدر: محمدعلی
۱۳۴۱-۱۱-۰۴
میمه
۱۳۶۰-۱۰-۱۰
بوستان
شهید عسگری / مراد
نام پدر: عبدالحسین
۱۳۱۴-۱۱-۰۴
چهار محال بختیاری
۱۳۶۵-۰۳-۰۱
فاو
۱۳۳۶-۰۷-۰۷
نجف آباد
۱۳۶۶-۰۵-۳۰
سقز
شهید گرامی / فرشاد
نام پدر: نصراله
۱۳۴۹-۱۱-۲۷
خرمشهر
۱۳۶۵-۰۲-۰۹
فاو - والفجر ۸
شهید محسنی / نبی اله
نام پدر: عباسعلی
۱۳۳۹-۰۲-۰۷
هونجان - شهرضا
۱۳۳۹-۰۲-۰۷
عین خوش - محرم
۱۳۴۷-۰۹-۲۴
رهنان اصفهان
۱۳۶۷-۰۴-۱۴
فاو عراق